Предлаганите социални услуги сe предоставят в индивидуални и групови срещи, разговори, консултации, при необходимост и в домашна среда, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

  • Социална и психологическа работа с деца в риск
  • Логопедична терапия на деца с езикови и говорни нарушение
  • Обучение и психосоциална подкрепа на кандидат-осиновители и кандидати за приемни родители
  • Психологическо консултиране и социална работа с родители и семейства

 

Начало

Начало

# Събития

# Екип от специалисти

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от социални работници, психолози, логопеди.

Специалисти