Услугите в Център за обществена подкрепа “Бъдеще” при Фондация „Надежда” са безплатни!

Център за обществена подкрепа „Бъдеще“ предоставя социални услуги – психологическо и социално консултиране които са информиращи, консултиращи, подкрепящи за деца и техните семейства.

Предлаганите социални услуги сe предоставят в индивидуални и групови срещи, разговори, консултации, при необходимост и в домашна среда, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

  • Социална и психологическа работа с деца в риск
  • Логопедична терапия на деца с езикови и говорни нарушение
  • Обучение и психосоциална подкрепа на кандидат-осиновители и кандидати за приемни родители
  • Психологическо консултиране и социална работа с родители и семейства
Начало

Начало

# Събития

# Екип от специалисти

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от социални работници, психолози, логопеди.

Специалисти