Магистър –„Рехабилитация на езикова и речева патология“ в НБУ.
Осигурява логопедична помощ, реализира терапевтична и корекционна дейност с клиентите на Центъра, имащи нужда от езикова и речева рехабилитация.
Професионални интереси в областите: езикови нарушения, възприятие, памет, внимание, обучителни трудности в предучилищна и училищна възраст.