Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа

Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа: Групова работа и обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа при напускане на резидентна грижа; Професионално ориентиране и подкрепа за включване в образователни и професионални курсове; Психосоциално консултиране с оглед развитие умения за себеразбиране и адекватна самооценка, формиране на увереност и личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране.