Подкрепа и консултиране на семейства от общността

Подкрепа и консултиране на семейства от общността: Информиране и насочване към адекватни услуги в общността; Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето; Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/лица, които полагат грижи за детето с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието му; Провеждане на срещи между биологични родители и деца, настанени в приемни семейства, както и между деца и родители в процес на развод и/или в процедура за договаряне на режим на посещения при съдебни спорове кой от родителите да упражнява родителските права; осигуряване на подкрепа и наблюдение при срещите.