Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства

Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства: Осигуряване на подходяща среда и подготвен специалист за изслушване на детето –  жертва или свидетел на насилие; Консултиране – оказване на подкрепа за преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето; Информиране и насочване; Психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие; Осигуряване на подходяща форма на подкрепа на семейството: семейно консултиране, групи за взаимопомощ, обучения, беседи и други.