Подкрепа за връщане на децата в семейството

Подкрепа за връщане на децата в семейството: Социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане отново в семейна среда; Работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете; Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето; Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др.; Работа за оценка и повишаване родителския капацитет – умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие; Подкрепа на срещите между детето и семейството; Подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията: Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и  за подобряване на общуването между членовете на семейството; Информиране, консултиране, насочване на семейството към ползването на адекватни услуги в общността с оглед по-добро посрещане потребностите на детето; Подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.