Превантивни програми за предотвратяване на рисковото поведение на деца и младежи от общността

Превантивни програми за предотвратяване на рисковото поведение на деца и младежи от общността: Разработване и провеждане на образователни програми по различни теми, свързани с правата и закрилата на децата; Занимания за свободното време, клубове по интереси, ателиета, групови дейности.