Превенция на отпадането от училище

Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства: Консултиране на децата за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и други затруднения;