Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства

Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства: Извънкласни занимания и дейности – клубове по интереси, спорт, ателиета и др.; Програми и тренинги за развитие на социални умения на децата – индивидуални и групови; Беседи и дискусии за човешките права и задължения; Педагогическо, психологическо консултиране и психо-педагогическа подкрепа на детето; Подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; Подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето – възстановяване и позитивиране на взаимоотношенията между детето и семейството и значимите за него възрастни.